برچسب

بروسیت

بروسیت

بروسیت

گزينه هاي سكسي
Brucite Brucite فرم معدنی هیدروکسید منیزیم است و دارای فرمول شیمیایی Mg (OH) 2 است. این یک محصول مهم تغییر پریکلاز است ...
ادامه مطلب
خطا: محتوای محافظت شده است!