مصاحبه در لوک ین

مصاحبه با تلویزیون ملی ویتنامی

مصاحبه در لوک ین

امروز در لوک ین ، توسط تلویزیون ملی ویتنام ، در مورد بازار سنگهای قیمتی ویتنام و استخراج مصاحبه کردم. پخش برای ماه آینده از طریق VTV1 و VTV3 برنامه ریزی شده است.

(نقشه محل)

ویتنامی ملی تلویزیون
ویتنامی ملی تلویزیون
ویتنامی ملی تلویزیون

سنگ های قیمتی طبیعی ویتنامی برای فروش در فروشگاه جواهرات ما