مصاحبه با تلویزیون فرانسوی

مصاحبه با تلویزیون فرانسوی

مصاحبه با تلویزیون فرانسوی

با کانال تلویزیونی M6 فرانسه "ENQUETE EXCLUSIVE" ، درباره سنگهای قیمتی کامبوج ، مصاحبه کردم.