آموزش فروش جواهرات 11

آموزش فروش جواهرات در Sabara Angkor Resort & Spa

آموزش فروش جواهرات در Sabara Angkor Resort & Spa

خانم Iet مدرسان پذیرش و مدیران را آموزش می دهد Sabara Angkor Resort & Spa برای فروش جواهرات ما، تنها با سنگهای طبیعی از کامبوج تنظیم شده است.